بلغور گندم 900 گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/12246

۸ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کتلت سویا نیمه آماده 150 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 150 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/11456

۹ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سویا ریز دانه 800 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 800 گرم

۳ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سویاریزدانه 300 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10993

۴ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

جوپرک 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10124

۹ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاستا نمیه آماده قارچ و پنیر مانا
مانا

مشخصات محصول وزن : 145 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17980

۳ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاستا نیمه آماده کچاپ مانا
مانا

مشخصات محصول وزن : 145 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17980

۳ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عدس 900 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم

۴ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۳۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

لپه 900 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم

۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ذرت 300گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/12247

۸ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نخود و لوبیا 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱۳,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماش 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوبیا چیتی 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱ %
تخفیف

۱۹,۶۰۰ تومان

۱۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوبیا قرمز 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۳ %
تخفیف

۱۹,۶۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نخود 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۲ %
تخفیف

۱۱,۶۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوبیا کشاورزی 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱۱,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوبیا سفید 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱۶,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوبیا قرمز فله ای 1 کیلویی

۴ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوبیا چیتی فله ای 1 کیلویی

۴ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لپه فله ای 1 کیلویی

۴ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

عدس فله ای 1 کیلویی

۴ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا