ماست پرچرب 400گرمی صباح

۸ %
تخفیف

۳,۶۰۰ تومان

۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب دبه صباح
صباح

۲ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست موسیر 240گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 200گرمی

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست موسیر 100 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرمی

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب همزده کاپری 2000 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13549 - نکات مورد توجه : پر چرب

۸ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 700 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/10897 - نکات مورد توجه : پر چرب

۷ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 700 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13106 - نکات مورد توجه : کم چرب

۵ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 400 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/1306 - نکات مورد توجه : کم چرب

۳۱ %
تخفیف

۳۲۰ تومان

۲۲۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پر چرب 400 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/10897 - نکات مورد توجه : پر چرب

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست یونانی پرچرب 900 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12851

۳ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست سنتی سرشیردار 900 گرم میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 2000 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12811

۱۲,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

یوگو ماست 2000 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 2000 گرمی 4% میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12803

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست 900 گرم کم چرب میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12811

۵,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست 900 گرم پرچرب میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12802

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

یوگو ماست 900 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 900 - شماره پروانه بهداشت : 22/12812

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست همزده 700 گرمی کاپری صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 - شماره پروانه بهداشت : 15/12549

۴ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست موسیر 240 گ میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 240 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12852

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست کم چرب 1900 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1900 گرم

۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست پرچرب 1900 گرم کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 1900 گرم

۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماست سون موسیر 5 % چربی 100 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 100گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/11770

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا