مربای هویج 840گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 56/10631

۲۴ %
تخفیف

۲۲,۸۹۰ تومان

۱۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو840گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 56/10630

۲۳ %
تخفیف

۳۱,۸۹۰ تومان

۲۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10630

۲۱ %
تخفیف

۶,۹۹۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مرابی انجیر استهبان225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10187

۲۰ %
تخفیف

۴,۹۹۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای گل محمدی آذربایجان225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10628

۲۰ %
تخفیف

۴,۹۹۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای به معطر 225 گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/14489

۲۱ %
تخفیف

۵,۹۹۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

مربای بالنگ جهرم225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10632

۲۱ %
تخفیف

۶,۹۹۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای هویج225گرمی شانا
شانا

مشخصات محصول وزن : 225 - شماره پروانه بهداشت : 56/10631

۱۷ %
تخفیف

۵,۳۹۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 840 گرمی فیض
فیض

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 34/18191

۱۶ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۱۰,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالوی 840 گرمی فیض

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۱۶ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 280 گرم باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۲۳ %
تخفیف

۷,۱۰۰ تومان

۵,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا توت فرنگی 280 گرم باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۱۶ %
تخفیف

۱۰,۳۰۰ تومان

۸,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالوی280 گرمی باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۲۰ %
تخفیف

۹,۸۵۰ تومان

۷,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا

مربای توت فرنگی موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10425 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

ناموجود

مربای بالنگ 225 گرم موسوی
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/11487 - ارزش غذایی : 47 کالری در 15 گرم

ناموجود

مربای انجیر موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/15045 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

ناموجود

مربای آلبالو موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10762 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

ناموجود

مربای به موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/11486 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

ناموجود

مربای هویج موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10425 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

ناموجود

مربای گل سرخ موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/11488 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

ناموجود

مربا هویج لیوانی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/14771

ناموجود

مربا آلبالو لیوانی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/14770

ناموجود